Rachunki walutowe body

Rachunki walutowe body

Rachunki walutowe

Bank oferuje:

1. Możliwość wpłat na rachunki bankowe w walucie wymienialnej oraz wypłat z tych rachunków:

 • w złotych,
 • w walucie rachunku,
 • w innej walucie wymienialnej, w której prowadzone są rachunki bankowe (przeliczenia walut dokonuje się przy zastosowaniu kursów Banku obowiązujących w dniu dokonywania wpłaty lub wypłaty),

2. możliwość ustanowienia pełnomocników do rachunku,

3. realizacje zleceń stałych,

4. realizacja poleceń  zapłaty,

5. możliwość przeprowadzania transakcji handlowych z kontrahentami.

 

Bank oferuje kilka typów przelewów:

 •     polecenie wypłaty,
 •     przelew SEPA
 •     przekaz internetowy ? dostępny wyłącznie dla klientów indywidualnych

Polecenie wypłaty – instrukcja płatnicza niespełniająca warunków przelewu SEPA skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej, polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Beneficjenta/Odbiorcy

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca warunki:

 •     waluta transakcji EUR;
 •     zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 •     koszty SHA;
 •     nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 •     bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej banku.

Przekazy internetowe – ten typ rozliczeń dostępny jest wyłącznie dla klientów indywidualnych.

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:

Kodu SWIFT/BIC: POLUPLPR oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN (przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL)