Lokaty

Lokaty

Nasz Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych a także rachunki a’vista.

LOKATA PROGRESYWNA

Lokata z okresem lokacyjnym 12 miesięcznym. Minimalna kwota wpłaty na lokatę to 1 000 zł. Lokata nieodnawialna. Klient może założyć dowolną liczbę lokat progresywnych. Środki pieniężne wpłacone na lokatę progresywną podlegają oprocentowaniu progresywnemu, staremu według stóp procentowych określonych dla poszczególnych pełnych miesięcy utrzymania lokaty (patrz. Zobacz- Tabela oprocentowania.) Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Lokaty progresywnej naliczane są odrębnie dla każdego pełnego miesiąca utrzymania lokaty, według stopy procentowej obowiązującej dla danego miesiąca. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokacyjnego. Likwidacja lokaty przed upływem okresu lokacyjnego powoduje naliczenie odsetek odrębnie oddzielnie dla każdego pełnego miesiąca, według stóp określonych dla tych miesięcy. Nie nalicza się odsetek za miesiąc w którym nastąpiła likwidacja lokaty. Od odsetek naliczonych zostaje pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych

  Regulamin lokat terminowych potwierdzonych książeczkę oszczędnościową dla osób fizycznych

  Regulamin lokat ze zmiennym oprocentowaniem dla osób fizycznych

  Regulamin progresywnej lokaty oszczędnościowej w złotych dla osób fizycznych

© Copyright 2018 - Bank Spółdzielczy w Staroźrebach