Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dostępny  dla osób fizycznych  już od 13 roku życia. Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w Banku jako konto indywidualne. Podstawowy Rachunek Płatniczy nie jest dostępny dla osób małoletnich poniżej 13 roku życia oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany Kredyt w ROR oferowany przez Bank. Rachunek ten przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w PLN i umożliwia m.in. wyłącznie:

 • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty debetowej lub w placówce Banku w godzinach pracy placówki, lub przy użyciu terminala płatniczego i karty debetowej, jeżeli Posiadacz rachunku zawrze umowę o taką usługę i Bank będzie tą usługę oferować;
 • wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku przez Posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:
 1. wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
 2. użycie karty debetowej,
 3. wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej;
 4. wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego polecenia przelewu SEPA i polecenia wypłaty na terytorium państw członkowskich.
 • W przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty debetowej wydanej do Podstawowego Rachunku Płatniczego Bank zapewnia możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty (transakcje internetowe).

 

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych i przelewów w systemie SORBNET i), w tym realizacji zlecenia stałego
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

 

Szczegółowych informacji dostarczą Pracownicy Banku

 

bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej Banku, bankomaty własne mają zerową opłatę za wypłatę gotówki przy użyciu karty debetowej