Z A W I A D O M I E N I E

DATA


Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w pokoju Głównego
Księgowego w Centrali Banku wyłożone są do wglądu dla
Członków Banku następujące dokumenty:
a) roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z
rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego
rewidenta wraz z raportem za 2023 rok;
b) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał
poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
c) projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu
przedstawicieli w dniu 19.06.2024 roku;
d) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Dokumenty dostępne do wglądu w godzinach 7:30-15:30
Zarząd

Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej
postów