OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

DATA

Wskazane poniżej dane są zawarte w treści obwieszczenia o licytacji nieruchomości dostępnego w Kancelarii Komorniczej ul. Dobra 3/2LU, 08-400 Garwolin tel,/fax. +48 25 7516919 oraz właściwym Sądzie Rejonowym.

Nieruchomość położona pod adresem: 08-443 Sobienie  – Jeziory, Dziecinów, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1G/00041771/3, niezabudowanej.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 10.00. W systemie informatycznym udostępnia się protokół opis i oszacowania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie, Kancelaria Komornicza nr IV w sprawie głównej Km 656/19, w dniu 04 czerwca 2024r. o godz. 10:00 rozpocznie się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/

Na podstawie art. 9864 §2 k.p.c. warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym (https://elicytacje.komornik.pl) oraz przystąpieniu do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Zgodnie z art. 9865 §1 k.p.c. licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik inne osoby, to przedkłada dodatkowe umocowanie.

Suma oszacowania wynosi: 3 496 787,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100).

Cena wywołania wynosi: 2 622 590,25 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 25/100)

Wysokość rękojmi wynosi 349 678,70 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 70/100).

Zgodnie z art. 9865 §1 k.p.c. licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik inne osoby, to przedkłada dodatkowe umocowanie.

Numer konta, na które należy uiścić rękojmię oraz inne informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków licytacji elektronicznej oraz uczestnictwa można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego lub w Kancelarii Komorniczej ul. Dobra 3/2LU, 08-400 Garwolin tel, fax. +48 25 7516919 lub Sądzie Rejonowym w Garwolinie.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej
postów